सूचना


तालिम कार्यक्रम सबै हेर्नुहोस

सेवाकालीन तालिम

राजस्व तथा लेखा समूह र लेखा परीक्षण सेवामा कार्यरत  रा.प.द्वितीय श्रेणी सम्मका कर्मचारीलाई न्यूनतम ३० कार्य दिनको सेवाकालीन तालिम प्रदान गरिने ।

अल्पकालीन तालिम

राजस्व तथा लेखा समूह र लेखा परीक्षण सेवामा कार्यसंचालन स्तरमा कार्यरत सबै श्रेणीका कर्मचारीहरुको लागि कार्य सम्पादनसंग सम्वन्धित विषयमा केन्द्र वा कार्यस्थलमा छोटो अवधिका लागि विषयगत तालिम प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

सेवा प्रवेश तालीम

१. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका लेखा परीक्षण सेवा तथा नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा र राजश्व समूहका रा.प. तृतीय श्रेणी, अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुलाई ९० दिवसीय सेवा प्रवेश तालिम प्रदान गर्ने ।
२. लोक सेवा आयोगद्वारा सिफारिस भएका रा.प. अनं. प्रथम र द्वितिय श्रेणी,  राजस्व समूह र लेखा समूहका कर्मचारीलाई समूह संचालन गर्ने निकायबाट अनुरोध भएमा कम्तिमा १५ कार्य दिनमा नघट्ने गरी सेवा प्रवेश तालिम प्रदान गर्ने ।

दामोदर रेग्मी

दामोदर रेग्मी
तालिम प्रमुख

बाबुराम ज्ञवाली

फोन नं. ९८४९०५६८३३  

इमेलः  brgywali@hotmail.com