सूचना

प्रमुख कार्यहरु

) तालिम सम्बन्धी कार्यहरु

  •  तालिम आवश्यकताको पहिचान
  • तालिम पाठ्यक्रम विकास तथा प्रशिक्षण निर्देशिका निर्माण
  • सेवा प्रवेश, सेवाकालीन र अल्पकालीन तालिम संचालन
  • तालिम मूल्याङ्कन
  • स्रोत व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन

(ख) अन्य कार्यहरु

  •  राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विषयहरुमा अन्तरक्रिया, गोष्ठी तथा कार्यशाला आयोजना
  • राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र परामर्श
  • ‘राजस्व’ पत्रिका प्रकाशन ।