सूचना

संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी

राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र विभागीय स्तरको निकाय हो । रा.प. प्रथम श्रेणीको तालिम प्रमुख रहने यस केन्द्रको संगठनात्मक संरचनामा पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसन्धान, राजस्व तथा अर्थ सम्बन्धी प्रशिक्षण, लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण, र प्रशासन गरी जम्मा ४ (चार) वटा शाखाहरू छन् । हाल प्रत्येक शाखाका प्रमुखहरूमा वरिष्ठ प्रशिक्षक (रा.प.द्वितीय श्रेणी) रहने व्यवस्था छ ।
यस केन्द्रको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार तालिम प्रमुख (रा.प. प्रथम) – १, वरिष्ठ प्रशिक्षक राजस्व तर्फ ३ र लेखा तर्फ ३ गरी जम्मा ६ जना, प्रशिक्षक राजस्व तर्फ ५ र लेखा तर्फ ५ गरी जम्मा १० जना, कम्प्युटर अधिकृत २, शाखा अधिकृत १, रा.प.अनंकित १५ र श्रेणिविहीन १० गरी जम्मा ४५ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।