सूचना

दृष्टिकोण, अभियान, उद्देश्य र रणनैतिक लक्ष्यहरु

(क) दृष्टिकोण

आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अभिवृद्धि र स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्न राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सक्षम र सबल बनाउने ।

(ख) अभियान

तालिम, शिक्षा, अध्ययन अनुसन्धान, गोष्ठी, परामर्श र अन्तरक्रियाको माध्यमबाट राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा पेसागत र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धिको अवसर सिर्जना गर्ने ।

(ग) उद्देश्य

  • (क) राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई दक्ष र सीपयुक्त बनाउने
  • (ख) राजस्व र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया, गोष्ठी र कार्यशाला गर्ने
  • (ग) अर्थ, आर्थिक तथा राजस्वका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने
  • (घ) अर्ध–वार्षिक रुपमा राजस्व पत्रिका प्रकाशन गर्ने ।

(घ) रणनैतिक लक्ष्यहरु 

  • केन्द्रलाई विशेष गरेर राजस्व प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसंग सम्बन्धित जनशक्तिको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र राजस्व तथा आर्थिक क्षेत्रका समसामयिक विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान, सूचना प्रवाह तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने एक विशिष्ट संस्था (ऋभलतचभ ायच भ्हअभििभलअभ) को रूपमा विकास गर्ने ।
  •  केन्द्रलाई राजस्व र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण अभिलेखहरु संग्रह गरी सुरक्षित रुपमा राख्ने अभिलेख केन्द्र ९म्यअगmभलतबतष्यल ऋभलतचभ० को रुपमा विकास गर्ने ।
  •  तालिम कार्यक्रमहरुको लागि सक्षम, प्रशिक्षित र उत्प्रेरित प्रशिक्षकहरुको व्यवस्था गर्ने ।